TIETOSUOJASELOSTE


 

Nokone Oy noudattaa tietosuoja-asioissaan ja rekisterien käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Nokone Oy
Paatsamakatu 12
53810 Lappeenranta

Y-tunnus 2520559-8
Puh. 050 5363 148
Sähköposti [email protected]

2. Rekisteröidyt
Nokone Oy:n asiakkaat.

3. Rekisterinpitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterinpito perustuu asiakkuuteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden sekä niistä johtuvien velvoitteiden hoitaminen sekä asiakasyhteydenpito.

Nokone Oy käsittelee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta.

Nokone Oy voi käyttää toimissaan ulkopuolisia palveluntarjoajia ja näiden ohjelmistoja tai ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle. Tällöin palveluiden ja ohjelmistojen hankinnasta tai tietojen käsittelyn ulkoistamisesta on tehty asianmukaiset sopimukset.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja:
• koko nimi ja yhteystiedot (esim. postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa);
• asiakkuuden hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (esim. y-tunnus, asiakasnumero, yhteyshenkilö sekä asiointia koskevat muut tarpeelliset tiedot);
• muut Nokone Oy:n toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerättävät henkilötiedot ovat pääasiassa rekisteröidyn itsensä Nokone Oy:lle luovuttamia tietoja. Tietoja saadaan rekisteröidyltä mm. sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisissa tai muissa tilanteissa, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

7. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli Nokone Oy:n käyttämien palveluntarjoajien palvelimet sijaitsevat näiden alueiden ulkopuolella, varmistaa Nokone Oy tietosuojan tason riittävyyden.

8. Tietojen suojauksen periaatteet
Nokone Oy pyrkii kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja esimerkiksi luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, väärinkäytökseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta tai muulta laittomalta käsittelyltä. Sähköiset rekisterit ja niihin tallennetut tiedot suojataan käyttämällä palomuureja, virustorjuntaa sekä salasanoja. Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti ulkopuolisten ulottumattomissa.

Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtävien hoitaminen sitä edellyttää. Jokainen, jolla on pääsy henkilötietoihin, käsittelee niitä ainoastaan Nokone Oy:n ohjeiden mukaisesti ja noudattaa lakisääteistä salassapitovelvollisuutta.

Käyttäessään ulkopuolisia palveluntarjoajia Nokone Oy vastaa näiden toimista ja mahdollisista tietosuojalainsäädännön laiminlyönneistä suhteessa rekisteröityihin. Nokone Oy toimittaa rekisteröidyn niin pyytäessä luettelon palveluntarjoajista.

Henkilötietoja käsitellään ja niitä säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin tietojen käsittelyyn oikeuttava suhde on voimassa. Tietoja poistetaan harkinnan mukaan.

Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa sekä pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset, puutteelliset ja/tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Hänellä on myös oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsiteltäessä rikotaan lakia tai voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia kiistanalaisten tietojen käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Nokone Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Nokone Oy suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.